Celá republika

Jihočeský kraj (4)
Jihomoravský kraj (9)
Karlovarský kraj (2)
Královéhradecký kraj (9)
Liberecký kraj (7)
Moravskoslezský kraj (16)
Olomoucký kraj (4)
Pardubický kraj (2)
Plzeňský kraj (1)
Praha (6)
Středočeský kraj (3)
Ústecký kraj (4)
Vysočina (3)
Zlínský kraj (7)
REKLAMA

ceník reklamy
na naších stránkách
Ceny a podmínky
Aktuální teploty
Popis teploměru
jeho HW části
Dokumentace
"OKO"
Dokumentace
"PES"
Ukázky grafů pro "OKO"
Popis verzí
Naše ikona pro Vás
Download
Správa účtu pro "OKO"

Program teploměr - klient Windows

Program je určen pro operační systémy Windows (95,98, NT a 2000). Slouží pro snímání teplot a zobrazení vašeho okolí. Snímání teploty se realizuje pomocí teploměru, který je připojen na sériový port a snímání se děje pomocí připojené kamery. Kamera musí mít nainstalováno rozhraní TWAIN. Dalším předpokladem pro správný chod programu je nainstalované prostředí pro přístup k tomuto rozhraní, které se instaluje společně se systémem Windows. Pokud jej nemáte nainstalován, musíte jej instalovat ze systémových disket nebo CD. Jedná se o soubory twain.dll, twain_32.dll, twunk_16.exe a twunk_32.exe, které jsou v systémovém adresáři Windows. (windows/system nebo winnt/system32).
Okno programu slouží pro zobrazování aktuálních teplot nebo posledního sejmutého obrázku z kamery.

Okno pro zobrazení teplot

V horní části okna se zobrazují údaje sériového portu, na který je připojen teploměr. Jedná se o nakonfigurované hodnoty čísla portu, rychlosti, parity, data a stop bitů.
V prostřední části jsou údaje datumu a času ve formátu, jak je nakonfigurován. Dále je zde teplota bez korekce a spodní teplota je vypočtená po korekci. Obě teploty jsou zapsány v nakonfigurovaném formátu.

 • Tlačítko "Zašli HTML a JPG soubor na web" slouží pro zaslání lokálních souborů HTML a JPG na zvolenou adresu serveru pomocí protokolu FTP. Tato volba odpovídá v konfiguraci "Off-Line FTP server". Rozdíl je jen v tom, že když je tato volba zvolena v konfiguraci, tak se tyto soubory zasílají automaticky ve zvoleném intervalu. Pokud se zvolí toto tlačítko, provede se přenos jen jednou.
 • Tlačítko "Zašli dávku na ON-Line server" slouží pro zaslání teplot na server, pokud je zvolena volba pro dávkový přenos teplot. Jedná se o zaslání uložené dávky, kterou máte uloženu na lokálním disku. Zasláním se teploty uloží do databáze na server a dávkový soubor se vymaže.
 • Tlačítko "Kamera" slouží pro přepnutí režimu na zobrazování snímků z kamery.

Okno pro zobrazení snímků z kamery

V tomto režimu je možno sledovat, jak vypadají sejmuté snímky z připojené kamery. Popis, jak je možno konfigurovat zobrazený snímek je v sekci konfigurace programu.

 • Tlačítko "Teploměr" slouží pro přepnutí režimu na zobrazování teplot.

Režimy ukládání hodnot

Program je možno použít pro zápis teplot a obrázků z kamery. Tyto hodnoty se mohou zapisovat v libovolném intervalu a mohou být uloženy do několika rozhraní. Pokud se jedná o plnou verzi programu, může se ukládat teplota do všech rozhraní najednou. Jedná se o:

 • Lokální stránka HTML - v pravidelných intervalech se zapisuje do HTML souboru aktuální hodnoty. Tím se tento soubor přepíše a zobrazuje neustále aktuální hodnoty. Z kamery se ukládá na lokální počítač obrázek (JPG) zvoleného jména. Tato volba je jedině možná, pokud se jedná o demo verzi.
 • Dávkové zpracování - do textového souboru se zapisují jednotlivé řádky s naměřenou hodnotou.
 • On-line HTTP server - jedná se o volbu, která zasílá naměřené hodnoty teplot na náš server. Zde se ukládají a pak je možno umístit vaší teplotu na vaše stránky. Nutnou podmínkou tohoto řešení je připojení počítače na síť po dobu, kdy se zasílají data. Pokud je zvolena kamera, zasílají se na server i uložené obrázky.
 • Dávka FTP server - jedná se o obdobu on-line připojení. Rozdíl je jen v tom, že se teploty nezasílají na server do databáze, ale zasílají se určené místo na server protokolem FTP. Pro zápis teplot se zasílá zvolená HTML stránka a pokud je zvolena kamera, zasílají se na server i uložené obrázky.

Konfigurace programu

Program je plně konfigurovatelný. Konfigurační hodnoty se mohou zapisovat v konfiguračním okně programu, která se spustí buď z menu nebo pomocí kláves Ctrl+K.

Teploměr

Zde je možno nastavit parametry sériového portu, na kterém je připojen teploměr. Jedná se o číslo sériového portu, rychlost přenosu, paritu, počet datových a stop bitů. Také je možno zvolit kontrolní mechanizmy pro řízení přenosu - hardwarová, softwarová kontrola nebo možnost použít obě metody. Po změně parametrů a uložení se sériový port otevře s novým nastavením.

Pro korekci naměřených hodnot je několik oblastí. První oblastí je korekce změřené teploty. Tímto způsobem se dá korigovat matematicky nepřesnosti měření. Korekce se provádí dle naznačeného vzorce: (TEPLOTA*X01)+X02.

Dále je zde možno korigovat, v jakém formátu se budou zapisovat časové údaje a jak se mají zapisovat změřené hodnoty teploty, popřípadě korigované teploty.

Formáty pro čas jsou vidět z obrázku a mohou se použít následující kombinace:

 • d - den bez vedoucí nuly
 • dd - den s vedoucí nulou
 • m - měsíc bez vedoucí nuly
 • mm - měsíc s vedoucí nulou
 • yy - rok jen poslední dvojčíslí
 • yyyy - rok všechny číslice (i s letopočtem)
 • h - hodina bez vedoucí nuly
 • hh - hodina s vedoucí nulou
 • m - minuty bez vedoucí nuly
 • mm - minuty s vedoucí nulou
 • s - sekundy bez vedoucí nuly
 • ss - sekundy s vedoucí nulou

Formát pro čísla je v podstatě dvojí:

 • 0 - pokud je na místě nuly číslice, vypíše se, pokud není vypíše se zde nula. Tohoto jevu je možno využít pro zápis pevného čísla i s vedoucími nulami. (například "0000.00 °C" vyjádří teplotu "0012.80 °C")
 • # - pokud je tento znak, ořeže všechny jiné znaky, než jsou čísla. (například "#0.00 °C" vyjádří teplotu "12.80 °C")

Kamera

Tato záložka slouží pro nastavení korekce obrazu. Jedná se o korekci v tom smyslu, že se do obrázku mohou přidávat texty, obrázky a grafický sloupec s naměřenou teplotou. Pro korekci je možno použít 6 polí, to znamená, že je možno použít maximálně 6 kombinací z následně vyjmenovaných objektů.

Každý objekt je možno popsat z hlediska zobrazení na obrázku. Konfigurace objektu je realizována pomocí jednoho textového řádku, kde jsou jednotlivé hodnoty pro objekt odděleny svislítkem.

Jednotlivé objekty mají následující konfigurace:

 • text slouží pro zobrazení libovolného textu kdekoliv na obrázku. Text se bude vždy zapisovat transparentně, to znamená průhledně vůči pozadí. Má následující možnosti.
  TEXT|X|Y|text|barva|fntname|size|bold|italic
  TEXT - povinné slovo pro rozlišení, že se jedná o vložený text.
  X a Y - jedná se o souřadnice levého horního rohu, kde začíná text. Rozměry jsou v pixelech. Pokud se zvolí například ..|0|0|.., bude text umístěn v levém horním rohu.
  text - samotný text, který se má vypsat. platí pro něj stejná pravidla jako při zapisování do textového souboru. To znamená, že se zde mohou použít zástupné symboly pro vyjádření data, času teploty atd.
  barva - (nepovinná hodnota) jedná se o barvu textu, která se vyjadřuje v hexadecimální hodnotě ve složkách barev RGB (red, green, blue). Pokud chcete například červený text je vyjádřen hodnotou FF0000.
  fntname - (nepovinná hodnota) jedná se o jméno fontu, který musí být nainstalováno ve Windowsech.
  size - (nepovinná hodnota) velikost fontu v pixelech
  bold - (nepovinná hodnota) pokud má být písmo tučné, dá se zde 1. Implicitní hodnota je 0 - netučné.
  italic - (nepovinná hodnota) pokud má být písmo šikmé, dá se zde 1. Implicitní hodnota je 0 - nešikmé.

 • obrázek slouží pro zobrazení pevného obrázku v sejmutém obrázku. Má následující možnosti:
  LOGO|X|Y|namefile|transparent
  LOGO povinná hodnota pro rozlišení, že se jedná o vložený obrázek.
  X a Y - jedná se o souřadnice levého horního rohu, kde je umístěn levý horní roh vloženého obrázku.
  namefile - jméno obrázku, který se bude vkládat do obrázku. Jméno se může napsat s plnou cestou. Mohou se použít pouze obrázky BMP (bitmapa Windows).
  transparent - (nepovinná hodnota) pokud má být obrázek zobrazen průhledně, zadá se zde 1, implicitně je obrázek neprůhledný. Barva pro průhlednost je bílá, to znamená, co bude na vloženém obrázku bílé, nebude překresleno.

 • teploměr slouží pro zobrazení grafického sloupce naměřené teploty. Má následující možnosti:
  TEPL|X|Y|W|H|barvartut|barvapozadi|teplOD|teplDO
  TEPL - povinné slovo pro rozlišení, že se jedná o grafický teploměr.
  X a Y - jedná se o souřadnice levého horního rohu, kde začíná grafický sloupec. Rozměry jsou v pixelech.
  W - šířka sloupce v pixelech
  H - výška sloupce v pixelech
  barvartut - barva sloupce s teplotou
  barvapozadi - barva sloupce bez teploty
  teplOD - spodní hodnota zobrazené teploty
  teplDO - horní hodnota zobrazené teploty

Obrázek z kamery (JPG soubor) - zde se zapíše jméno souboru, do kterého se bude ukládat obrízek z kamery. Jedná se o JPG soubor a bude uožem vždy jen poslední obrázek z kamery. Může se použít libovolné jméno s plnou cestou.

Výběr kamery - slouží pro zvolení zdroje dat (TWAIN) pro kameru.

Test kamery - umožní otestovat, popřípadě nastavit vlastnosti kamery.

Zapisovat

Tato záložka slouží pro zvolení, co se bude dít s naměřenou teplotou a nesnímanými obrázky. Naměřená teplota se bude zapisovat do zvoleného (ných) výstupu (ů) po zvoleném počtu sekund. Jedná se o hodnotu Zapisovat po [sec]. Tato hodnota může být v intervalu 1 až 86400 sekund (což je 24 hodin).

Lokální HTML stránka

Tato volba bude mít význam až po nadefinování jak má HTML stránka vypadat. Definice stránky (šablona) je uložena v konfiguračním souboru v sekci [VzorHTML].

Pokud je na některém z řádků v této sekci řetězec "#TEPLOTA#", zapíše se místo něho skutečně naměřená teplota. Pro korigovanou teplotu slouží řetězec "#KORTEPL#". Pokud chcete do na HTML stránku umístit datum a čas, můžete tak učinit pomocí řetězce #NOW#. Tento soubor se bude každých XX sekund přepisovat.

Pro určení, do kterého HTML souboru se má zapisovat, slouží textový vstup vedle volbou zápisu HTML. Pokud je zvolena kamera, bude se ukládat i lokální JPG obrázek. Jeho název je nadefinován v záložce Kamera.

Malé tlačítko vedle této volby umožní editovat šablonu pro HTML stránku.

Dávkové zpracování - textový soubor

Pokud bude zvolena volba textový soubor, budou hodnoty teplot zapisovány do zvoleného souboru (jméno je možno napsat s plnou cestou). Formát pro zápis dat je v konfiguračním souboru v sekci [VzorRadekTCP]. Zde je proměnná RadekDavka=....

Tento řádek obsahuje formát jedné věty, která se má zapsat. Je zde možno použít stejné proměnné jako u formátu HTML.

Malé tlačítko vpravo od umožní nakonfigurovat jak má řádek vypadat. Tímto způsobem si můžete vytvořit textový soubor, který se může importovat do libovolného systému.

On-line HTTP server

Pokud je zvolen HTTP server, musí se napsat vedle této volby TCP adresa a TCP port serveru, oddělený dvojtečkou. Pokud máte připojení na Internet přes proxy server, uloží se údaje o proxy serveru obdobně jako u HTTP serveru.

Na cílovém počítači musí server očekávat na konkrétním portu příjem dat, které budou zaslány na server pomoci HTTP protokolu metodou POST. Obdobně jako u textového souboru je zde možno popsat šablonu pro data - proměnná Radek=..., která slouží pro zaslání údajů jedné teploty. Tato proměnná je v sekci [VzorRadekTCP]. Pokud je zvolena tato volba, v určenou dobu se naváže spojení přes TCP a zašle se tento řetězec na server. Pak se zašle řádek s teplotou a spojení se zruší.

Tato volba slouží pro zasílání teplot na náš server a pro správné zpracování musí být řádek ve tvaru:
t_#YEAR#_#MONTH#_#DAY#_#HOUR#_#MIN#_#SEC#=#TEPLOTA#

Dávka FTP server

Pokud je zvolena tato volba, tak se bude kopírovat lokální HTML stránka a JPG obrázek z kamery do zvoleného adresáře na vašem serveru. Bude se zasílat protokolem FTP.

Pokud je zvolena tato volba, musí být být zároveň zvolen zápis do lokálních souborů.

Zápis po [sec] - interval pro ukládání dat do zvoleného výstupu.

Zástupné symboly

Ve všech těchto sekcích je možno využít náhrady v textu za definované proměnné. Pro úplnost zde vypíši všechny proměnné, které je možno využít:

 • #TEPLOTA# - naměřená teplota
 • #KORTEPL# - teplota po propočtu s korekcí
 • #NOW# - aktuální datum a čas formátovaný dle konfigurace
 • #YEAR# - aktuální rok
 • #MONTH# - aktuální měsíc
 • #DAY# - aktuální den
 • #HOUR# - aktuální hodina
 • #MIN# - aktuální minuta
 • #SEC# - aktuální sekunda
 • #CR# - oddělovač řádku (ASCII hodnota 13)
 • #LF# - oddělovač řádku (ASCII hodnota 10)
 • #CRLF# - oddělovač řádku (ASCII hodnota 13 a 10)
 • #LENGTH# - délka zasílaných dat

Ostatní údaje

Pokud chcete zasílat lokální stránky na váš server pomocí FTP protokolu, vyžaduje server přihlašovací jméno a heslo.

 • Login - jméno pro FTP přenos.
 • Heslo - heslo pro FTP přenos.

Další volby se týkají obecných vlastností programu.

 • Minimalizovat okno slouží pro zobrazení programu. Pokud je zatrženo, zobrazuje se program jako ikonka v liště Windows, pokud ne zobrazí se normálně.
 • Snímat a zasílat údaje z kamery - pokud je zatrženo, budou se zasílat i údaje z kamery.
 • Logovací soubor - pokud je zatrženo, budou se v adresáři programu zapisovat do souboru TEPLOMER.LOG údaje o přenosu dat.

Zbytek údajů se týká přenosu dat na FTP server:

 • HTML soubor - jméno HTML souboru na FTP serveru
 • Obrázek JPG - jméno JPG obrázku na FTP serveru
 • Timeout - počet sekund pro přenos, pro navázání spojení s FTP serverem.
 • Proxy - pokud máte pipojení n internet přes proxy server, napíše se zde adresa proxy serveru a případně i port, oddělený dvojtečkou.

O programu

Tato volba zobrazí okno o programu, kde jsou informace o autorovi programu a o uživateli programu. V tomto okně je možno také program zaregistrovat.

Tlačítko licence slouží pro zaregistrování programu na plnu verzi. V demo verzi je toto tlačítko viditelné, pokud je program zaregistrován, není vidět. V demo verzi je možno teplotu ukládat jen do HTML stránky na lokálním počítači. Po zaregistrování se v pravém horním rohu vypíše, na koho je program zaregistrován a je možno použít všechny volby pro ukládání teplot.

V okně licence se zadávají licenční údaje, které vám zašle váš dodavatel programu. Jedná se název firmy, sériové číslo programu a licenční číslo programu. Všechny zadávané údaje musí být psány přesně tak, jak vám byly zaslány. Musí se dodržovat malá a velká písmena.

Pokud máte nějaké připomínky k tomuto programu nebo nějaké dotazy můžete je zaslat na tuto adresu.


Webcams.cz - Webové kamery nejen v České republice.
Kam dnes? naJedno.cz - restaurace, hospoda, hotel, penzion, ubytování
Meteostanice


Toto je testovací verze nově vyvíjené aplikace celorepublikových
amatérských teploměrů vzduchu. Bližší informace naleznete zde:
© UniNet  2002 - 2008